Get Adobe Flash player

Névnap

Ma 2021. máj. 07., péntek, Gizella napja van. Holnap Mihály napja lesz.

Időjárás

Hőtérkép

Előrejelzés

Legújabb pályázataink

Szechenyi2020 tamogatas      Szechenyi2020

Házirend

A Házirend hatálya


Területi hatály:


A Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ területén, azaz a Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft telephelyein (a továbbiakban: Intézet) valamennyi betegellátó és kisegítő munkahelyén a jelen Intézeti HÁZIREND előírásai az irányadók. (Vonatkozó jogszabály: Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény, a továbbiakban: Eü.Tv. 6. § -34. §-ai.)


Személyi hatály:

 

A HÁZIREND hatálya kiterjed az Intézet mint egészségügyi szolgáltató által nyújtott egészségügyi ellátást igénybe vevő betegre, a beteg hozzátartozójára és bármely az Intézet területére belépő személyre (a továbbiakban: Betegek).

A HÁZIREND hatálya kiterjed az Intézettel mint egészségügyi szolgáltatóval alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló alkalmazottra és más megbízottra, közreműködőre, aki az Intézet nevében jár el.

A HÁZIREND hatálya kiterjed továbbá a Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel bérleti szerződésben álló, akár egészségügyi szolgáltatást, akár egyéb típusú szolgáltatást nyújtó személyre az esetben is, ha tevékenységét gazdasági társaság keretében végzi. E személyek tekintetében az Intézet dolgozóira vonatkozó rendelkezések érvényesek.

 

Az Intézmény belső rendje

 

Az Intézmény területén az Intézmény dolgozóin valamint az Intézmény egészségügyi ellátásait igénybe vevőkön kívül csak hivatalos célból (adatszolgáltatás, ügyintézés, betegszállítás, betegkísérés, stb.) lehet tartózkodni.
Az Intézmény területére állatot – a vakvezető kutya kivételével – még pórázon sem szabad bevinni.
Ittas személy az Intézmény területére csak az esetben léphet, ha egészségügyi ellátás igénybevételére szorul.
Az Intézet területén a gépjárművek közlekedési és parkolási rendjére a KRESZ szabályai érvényesek, melyek betartását ellenőrzik.

 

Intézeti dolgozó munka-és védőruhában nem hagyhatja el az Intézetet.
Az Intézetből intézeti tulajdont képező anyag, gyógyszer, eszköz, textília, fogyó- vagy állóeszköz csak engedéllyel vihető ki.
A Recepción szolgálatot teljesítő alkalmazott a távozók csomagjait ellenőrizheti.

 

Az engedélyezett betegkíséret és hivatalos ügyintézésen kívül idegen személy az Intézetben nem tartózkodhat beleértve a dolgozók hozzátartozóit, ismerőseit is.
Orvoslátogatók az Intézmény területén csak a Központi Irányítás által kiállított
engedély birtokában tartózkodhatnak.

 

Az egészségügyi ellátásra való várakozás ideje alatt a Betegek lehetőség szerint a várakozásra kijelölt helyeken, várótermi padokon tartózkodjanak.
A Betegek és dolgozók egészségének védelme érdekében lehetőség szerint egy beteget csak egy kísérő kísérjen, valamint a gyermekek Intézetbeli tartózkodását – amennyiben nem a gyermek az egészségügyi ellátásban részesítendő személy – lehetőség szerint kerülni kell.
A Betegek számára nemek szerinti WC helyiség áll rendelkezésre.
Mozgáskorlátozott betegek számára az Intézetben lift áll rendelkezésre, melynek használatát a recepción kell kezdeményezni.

 

Étkezni csak az erre a célra kijelölt helyen, a földszinten található büfé helyiség mellett engedélyezett. Az orvosi rendelőkben az étkezés mind a betegek mind a személyzet számára tilos.

 

Az Intézet a Betegek Intézetbe behozott készpénzéért, értéktárgyaiért, egyéb ingóságaiért felelősséget nem vállal.

 

A Beteg köteles az Intézet berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, azok állagát megóvni. A Beteg a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felelni köteles. A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik.

 

A Betegek az Intézet területén kötelesek olyan magatartást tanúsítani, hogy azzal a betegellátás rendjét, a Betegek nyugalmát és a dolgozók munkáját ne zavarják. Ellenkező esetben az Intézetből kiutasíthatók, szükség esetén a rendőrség segítségét kell kérni.

 

Az Intézmény nyitvatartási rendje:
Hétfő:         06:30 – 20:00
Kedd:         08:00 – 19:30
Szerda:      06:30 – 20:00
Csütörtök:  08:00 – 21:00
Péntek:      06:30 – 20:00

 

Az egyes szakrendelők mindenkori rendelési ideje a Recepciónál illetve a rendelőhelyiség ajtajánál kifüggesztve megtalálható.

 

A dolgozókra vonatkozó szabályok

 

Az alkalmazottak és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak, dolgozók kötelesek a számukra előírt munkaidőben pontosan és munkára kész állapotban, védőruhában megjelenni.
A munkavégzés ideje alatt a nevet és beosztást tartalmazó kitűző, valamint a munkakörre előírt védőfelszerelés viselése kötelező. A dolgozók kötelesek munkahelyüket még időszakos távollét esetén is bezárni. Az esetleges személyzet nélkül és nyitva maradt rendeléseken lévő értéktárgyakért – a rendelőtulajdonát képezők esetében is - a rendelőben dolgozó munkatársak anyagi és fegyelmi felelősséggel tartoznak.

 

A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

 

A betegek jogai (Egészségügyi Törvény 6.§-25.§)
1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
2. Az emberi méltósághoz való jog
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható.
3. A kapcsolattartás joga
A kapcsolattartás jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.
4. Az Intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.
5. A tájékoztatáshoz való jog
A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon teljes körű tájékoztatást kapjon, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára.
6. Az önrendelkezéshez való jog
Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.
A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.
Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak.
A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben van.
7. Az ellátás visszautasításának joga
A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Ennek részletes feltételéről bővebb tájékoztatást a beteg kezelőorvosától kérhet.
8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről, az egészségügyi dokumentációban szereplő adatairól tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.
9. Az orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
10. Életfenntartó vagy életmentő (továbbiakban együtt: életfenntartó) beavatkozás visszautasítása

 

A betegek kötelezettségei (Egészségügyi Törvény 26.§-27.§)

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.
A beteg - képességei és ismeretei szerint - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni, amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi.
A beteg köteles a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

 

A betegek jogainak érvényesítési rendje

A Beteg jogosult az Intézeti ellátással vagy jogainak érvényesülésével kapcsolatban panaszt tenni, melyet jelezhet írásban vagy szóban az egészségügyi szolgáltatónál (Intézet főigazgatójánál, kezelőorvosnál) vagy az Intézet fenntartójánál (Mezőcsáti kistérségi
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft), illetve felügyeleti szerveinél (ÁNTSZ).
A betegjogi képviselő neve, valamint ügyfélfogadási rendje az Intézet több helyén kifüggesztve található.

 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének és kiadásának rendje

 

Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. értelmében a Beteg (érintett) jogosult az orvosi dokumentációba betekinteni és arról – saját költségére – másolatot kérni.
Az Intézetben hivatalos szerv megkeresése esetén a dokumentáció kiadása mindenkor az Intézetvezető joga.
Állampolgár által kért egészségügyi dokumentumok kiadását a Központi Irányítás keretén belül működő munkaügyi előadó végzi.
A Beteg illetve hozzátartozója, meghatalmazottja írásban kérheti a betegségével, gyógykezelésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok megtekintését, illetőleg azok másolatát. Abban az esetben, amennyiben a dokumentációt a beteg hozzátartozója kéri, a hozzátartozó köteles igazolni a rokonsági kapcsolatot.
Meghatalmazott eljárása esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell.
A dokumentáció kiadásáért az adatot kérő személynek egyszeri ügyintézési díjat, és minden másolt oldalért másolási díjat kell fizetni nyugta ellenében.
Az egészségügyi dokumentáció másolatának kiadására előírt 30 napos jogszabályi határidő kezdő napja a dokumentáció másolat kérés benyújtás napja.

 

A sajtónyilvánosság rendje

 

A személyiségi és adatvédelmi jogokra való tekintettel az Intézet területén kép- vagy hangfelvétel készítését - írásos kérvény alapján – az Intézetvezető engedélyezi.
Az Intézetben kezelt beteg felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot csatolni kell a betegdokumentációhoz.
A sajtónyilvánosság az abban résztvevők részéről nem sértheti sem az orvosi titoktartással, sem a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket.
Az Intézetben ellátott betegekről csak az érintett hozzájárulásával adható sajtótájékoztatás. Cselekvőképtelen személy esetében a törvényes képviselő jogosult a hozzájárulás jogának gyakorlására. Az érintett hozzájárulását írásban kell kérni és a hozzájárulás az egészségügyi dokumentációban megőrizendő.

 

Alkohol- és szerencsejáték tilalom

 

Az Intézet területén sem a betegnek, sem kívül álló személynek, sem dolgozónak szeszes italt bevinni, munkahelyen fogyasztani vagy tartani nem szabad.
Az Intézet tilos a szerencsejáték.

 

Dohányzás

 

Az Intézet telephelyeinek épületeiben tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül, a kijelölt helyen lehet.

 

Telefon

 

Mobiltelefon használata a tiltó táblák hatálya alá eső területek kivételével megengedett, amennyiben azzal a betegek a betegellátást, orvosi viziteket, betegtársaikat nem zavarják.
Az Intézeti telefont csak hivatalos ügyben lehet igénybe venni (a beteg állapotrosszabbodásával kapcsolatos értesítés küldése esetén).

 

Posta

 

A rendelők, dolgozók, betegek részére érkező postai küldeményeket a Központi Igazgatóság veszi át és juttatja el a címzett részére.
A Központi Igazgatóság köteles az érkezett táviratokat a címzettel azonnal közölni, annak kérésére telefonba beolvasni.

 

Egyéb rendelkezések

 

A Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ telephelyein kereskedelmi tevékenységet végezni, a betegekről adatokat gyűjteni vagy közvélemény kutatást folytatni csak az Intézetvezető írásbeli engedélyével lehet.

Jelen Intézeti Házirendet a Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Taggyűlése 35/2011. (09.28.) taggyűlési határozatában jóváhagyta.

 

 

Mezőcsát, 2011. szeptember 15.